Advokátska kancelária

JUDr. Ing. Michal JUHÁS


OSTATNÉ PRÁVNE SUŽBY

Advokátska kancelária JUDr. Ing, Michal Juhás ponúka svoje bohaté skúsenosti s poskytovaním právnych služieb v nasledovných právnych oblastiach a odvetviach:

 • obchodné právo
 • právo obchodných spoločností
 • občianske právo
 • pracovné právo
 • správne právo
 • trestné právo
 • ústavné právo
 • medzinárodné právo súkromné a medzinárodný obchod

Ak si nie ste istí, či Váš problém spadá do niektorej z uvedených právnych oblastí našej činnosti, kontaktujte nás na adrese juhas@akjuhas.sk.

Obchodné právo

 • tvorba a pripomienkovanie obchodnoprávnych zmlúv
 • právne rozbory
 • spisovanie žalôb a iných podaní
 • súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok vrátane podávania návrhov na exekučné konanie, zastupovanie v exekučnom konaní
 • konkurzný monitoring, prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania, spisovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu
 • registrácia ochranných známok
 • ochrana pred nekalosúťažným konaním
 • zastupovanie pred súdom a to vo všetkých štádiách konania

Právo obchodných spoločností

 • zakladanie obchodných spoločností
 • zápis a zmeny v obchodnom registri
 • vypracovanie vnútorných dokumentov spoločností
 • fúzie a akvizície spoločností
 • prevody obchodných podielov
 • zvyšovanie a znižovanie základného imania
 • zánik a likvidácia spoločností
 • výmaz z obchodného registra
 • príprava valných zhromaždení
 • zastupovanie pred súdmi, živnostenskými úradmi
 • zastupovanie pred obchodným registrom
 • podnikanie a investovanie zahraničných osôb v SR

Občianske právo

 • tvorba a pripomienkovanie kúpnych a darovacích zmlúv, zmlúv o pôžičke a iných zmlúv
 • právne rozbory
 • komplexný právny servis pri prevode, prechode a prenájme nehnuteľností vrátane zastupovania pred katastrálnym úradom
 • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • zastupovanie v dedičskom konaní
 • zabezpečovacie právne inštitúty (záložné zmluvy, zabezpečovacie prevody práva,...)
 • postúpenie pohľadávok,
 • rodinné právo (rozvody, výživné manžela, rozvedeného manžela, úprava práv a povinností k maloletým deťom)
 • majetkové práva manželov (dohody, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov)
 • zastupovanie právnických a fyzických osôb v konaniach pred súdmi a ostatnými štátnymi orgánmi
 • súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • spisovanie žalôb a iných podaní vrátane podávania návrhov na exekučné konanie
 • zastupovanie v exekučnom konaní

Pracovné právo

 • zabezpečenie komplexnej pracovnoprávnej agendy podnikateľov
 • tvorba a pripomienkovanie pracovných zmlúv, výpovedí, okamžitého skončenia pracovného pomeru, dohôd o skončení pracovného pomeru, dohôd o hmotnej zodpovednosti, pracovných poriadkov
 • poradenstvo pri jednotlivých formách skončenia pracovného pomeru
 • zastupovanie pred súdmi v sporoch o neplatné skončenie pracovného pomeru, o náhradu mzdy, pri zodpovednosti za škodu, schodkoch na hodnotách zverených na vyúčtovanie

Správne právo

 • poradenstvo a zastupovanie v stavebnom konaní
 • poradenstvo v oblasti právo životného prostredia
 • poradenstvo a zastupovanie v konaní o priestupkoch

Trestné právo

 • zastupovanie poškodených a náhrada škody v trestnom konaní

Ústavné právo

 • ochrana základných práv a slobôd vrátane medzinárodnoprávnej ochrany
 • poradenstvo a zastupovanie v konaní o sťažnostiach pre Ústavným súdom Slovenskej republiky

Medzinárodné právo súkromné a medzinárodný obchod

 • právne poradenstvo a zastupovanie v právnych vzťahoch s medzinárodným prvkom
 • právne poradenstvo pri medzinárodnom obchode (INCOTERMS, CISG a pod.)

Advokátska kancelária JUDr. Ing. Michal Juhás ponúka pestrú škálu právnych služieb pre svoju rozmanitú klientsku základňu. Hlavnými oblasťami práva, v ktorých pôsobíme, sú uvedené v sekcii Služby tejto stránky. Naše právne služby možno rozdeliť do nasledujúcich hlavných kategórií:

obchod

Snažíme sa poskytovať nákladovo efektívne riešenia a poradenstvo pre našu obchodnú klientelu, či už ide o jednu zmluvu alebo komplexné transakcie. Pracujeme pre súkromné ​​obchodné spoločnosti (od globálnych organizácií, malých a stredných podnikov) a podnikateľov, rovnako ako iné firmy a finančníkov.

financie

Rozumieme financiám a dôležitosti získania efektívnych riešení. Zastupujeme známe obchodné spoločnosti a iné inštitúcie, ktoré poskytujú alebo zabezpečujú širokú škálu obchodných produktov na svojich trhoch. Naši klienti sa spoliehajú na popredné vedomosti v rôznych oblastiach, ako sú kapitálové trhy, charity, komerčné nehnuteľnosti, firemné financie, súkromný kapitál, projekty a reality.

jednotlivci

Vykonávame širokú škálu služieb pre mnoho súkromných osôb. Snažíme sa minimalizovať strach a neistotu, ktorá prichádza so vstupom na právny proces, či už ide o súdne spory pre nehodu, pri výkone povolania, kúpu nehnuteľnosti, rozpad vzťahov alebo záležitosti súvisiace so zamestnaním.

verejné služby

Sme zvyknutí na poradenstvo pre verejné orgány v rôznych ústavných, obchodných a operatívnych záležitostiach. Patria medzi ne obce, obecné úrady, miestne úrady, štátne orgány, vzdelávacie zariadenia a organizácie a právnické osoby pre špeciálne účely ustanovené poskytovať verejné služby.

KONTAKT

Advokátska kancelária
JUDr. Ing. Michal Juhás
Mojmírova 12, 2. poschodie
040 01 Košice
Tel.: +421 948 535 701
Email: juhas@akjuhas.sk

NAPÍŠTE NÁM
VYHĽADÁVANIE:

ODBER NOVINIEK:


copyright 2019 © JUDr. Ing. Michal JUHÁS
Nájdite nás na Facebooku